PRIVACY

 

Advocaat Jos Lenaerts garandeert dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming of aan  andere derden.

 

Uw persoonsgegevens zullen aan geen enkele andere derde overgemaakt worden of ter beschikking gesteld dan aan de door u aangeduide en voor de hierboven uiteengezette doeleinden of aan een advocaat met uw dossier gelast, of, bijkomstig, binnen de perken van een documentair doel, zodat een advocaat de gegevens in één dossier verzamelt, zou benutten in een ander dossier binnen de perken van de bovenvermelde wet.

 

U geeft als cliënt de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om de informatie m.b.t. uw dossier, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat. De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

U kan op eerste verzoek inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die van u worden bewaard. In het kader van de dienstverlening van de advocaat kunnen volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), adres, ondernemingsnummer, rijksregisternummer, beroep, geboortedatum, … Deze oplijsting is niet-limitatief doch de verwerkte persoonsgegevens zijn duidelijk beperkt tot wat noodzakelijk is voor het beoogde doel en dienstverlening. Enkel de persoonsgegevens dewelke betrokkenen zelf of hun aanverwanten aanleveren worden verwerkt.

 

De persoonsgegevens worden bewaard in de databanken van advocaat Jos Lenaerts en/of in de databanken van aangestelden. Op eerste verzoek wordt de identiteit van deze derden kenbaar gemaakt.

 

Advocaat Jos Lenaerts staat in voor alle passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen ter bescherming van de persoonlijkheidsgegevens en de vertrouwelijkheid conform de vigerende regelgeving. Er wordt toegezien op de bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, fout gebruik en ongeoorloofde wijzigingen. Wanneer, ondanks de genomen voorzichtigheidsmaatregelen en voorzorgen, de veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens in gevaar is gekomen, zal advocaat Jos Lenaerts, onverminderd zijn verplichtingen die de wet hem dan oplegt, niet verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

 

U heeft als cliënt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan de advocaat te richten.

 

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt. De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

 

Als de cliënt om het even wanneer van mening is dat zijn privé-leven niet wordt gerespecteerd, gelieve dan een brief te sturen of een e-mail (advocaat@joslenaerts.be). Alle nodige stappen worden ondernomen om het probleem te vinden en op te lossen.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

Mr. Jos Lenaerts   •   Armand Maclotlaan 15    •    3600 Genk   •   0475 80 11 12   • advocaat@joslenaerts.be